bootstrap template

Fenntartható fejlődés
Tisztább termelés
Környezetbarát szemlélet


>>>tovább>>>

A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés a nemzetközi szakirodalomban. Általános ismertségét Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításával foglalkozó műve váltotta ki, amely 1981-ben jelent meg. A szerző összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása.

1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.

A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiba.

A fenntartható fejlődés fogalmáról, lényegéről számos elemzés, vitairat látott napvilágot. Herman Daly megfogalmazása szerint "a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk".

A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat.

A tisztább termelés filozófiája

A tisztább termelés az átfogó, megelőző környezetvédelmi stratégiák folyamatos alkalmazását jelenti, amely egyaránt alkalmazható folyamatokra, termékekre és szolgáltatásokra. Ezek hatékonyságának növelését és az ember és környezetének veszélyeztetettségének csökkentését tűzi ki céljául.


Folyamatok esetében a tisztább termelés a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását, a veszélyes és mérgező anyagok kiváltását és az emissziók forrásuknál történő csökkentését jelenti.


A termékek és szolgáltatások esetében a teljes életciklus során okozott környezetterhelés csökkentése áll a középpontban, a nyersanyag kitermelésétől a végső ártalmatlanításig.


Szolgáltatások esetében a környezeti szempontok beépítését jelenti a szolgáltatások tervezésébe és kivitelezésébe.


A környezetvédelem jelenleg alkalmazott módszerei a már megtermelt hulladékok és emissziók ártalmatlanítására koncentrálnak, azaz a csővégi technológiákat részesítik előnyben. A tisztább termelés célja ezzel szemben az, hogy megakadályozza a környezetet szennyező anyagok keletkezését, azaz elősegítse a környezet károsításának megelőzését.

A tisztább termelés gyakorlati megvalósítása

A nyersanyag- és energiaköltségek, valamint a hulladékok ártalmatlanítási költségeinek csökkentése elősegíti a folyamatok hatékonyságának és jövedelmezőségének növelését, fokozva ezáltal a vállalatok versenyképességét. Ezek az ún. alacsony beruházási költségű intézkedések általában a gyorsan megtérülő, egyszerű megoldásokat foglalják magukban. Legtöbbször épp azon tulajdonságuk teszik őket nehezen láthatóvá, hogy annyira kézenfekvőek.

A tisztább termelés másik lehetséges megvalósítása a technológiák módosítása. A tisztább termeléssel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok területen lehet a termelési folyamatokat alacsony vagy elenyésző költségekkel fejleszteni. Mivel ezek a módosítások már komolyabb átgondolást és beruházást igényelnek, kivitelezésük is több nehézségbe ütközhet.

Eszközök

A tisztább termelési intézkedések megvalósításához, mint minden környezetvédelmi és más újító intézkedés megvalósításához is, szükség van a változáshoz és változtatáshoz való hajlandóságra.

A változások kivitelezéséhez nélkülözhetetlen a felelős környezetvédelmi vezetés megléte. Az általuk használható eszközök, többek között, magukban foglalják a gondos bánásmódot és az ökotérképezést is.

A gondos bánásmód kifejezés számos, a józan ész által diktált praktikus intézkedésre vonatkozik, mint például a világítás lekapcsolása a helyiség elhagyásakor. Az öko-térképezés a cég környezeti átvilágításának szisztematikus módszere, ahol a telephely térképén tüntetik fel a problémás területeket.